Bestyrelse og vedtægter

02/09/14

Home
Dragsholm Riffelklub
Bestyrelse og vedtægter
GPS koordinater
Fotografier
Klub, historie og links

 

Bestyrelsen består af følgende:

Martin Dean Jensen: Formand

Tlf.: +45 4045 4875

Formanden@riffelklubben.dk

 

Leif Dahl: Bestyrelsesmedlem

Tlf. +45 4062 8981

Leif.Dahl@riffelklubben.dk

 

Heidi Jensen: Bestyrelsesmedlem

Tlf. +45 5962 2175

Heidi.Jensen@riffelklubben.dk

 

Brian Nedergaard: Bestyrelsesmedlem

Tlf. +45 5331 1522

brian.nedergaard@riffelklubben.dk

 

 

kasserer@riffelklubben.dk

 

Suppl. Michael O. Schmidt

Tlf. +45 4219 6633

michaelschmidt@riffelklubben.dk

 

E-mail til klubben: Kontakt@riffelklubben.dk

 

LOVE OG VEDTÆGTER

FOR

Dragsholm Riffelklub.

REVIDERET 3. UDGAVE

§ I

NAVN OG HJEMSTED:

1. Klubbens navn er: DRAGSHOLM RIFFELKLUB. (Fremover benævnt DR)

2. Klubbens hjemsted er: ODSHERRED KOMMUNE.

 

§ II

FORHOLDET TIL DE I DANMARKS JÆGERFORBUND (fremover benævnt DJ) REGISTREREDE FORENINGER I DEN GAMLE DRAGSHOLM KOMMUNE:

1. Klubben er en selvstændig specialklub under de i DJ tilsluttede jagtforeninger i den tidligere Dragsholm Kommune. Danmarks Jægerforbunds vedtægter er bindende for klubben og går forud for disse vedtægter.

2. De DJ tilsluttede foreninger hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

 

§ III

FORMÅL OG OPGAVER:

1. Klubbens formål er at samle og dygtiggøre alle riffelinteresserede i de til DJ tilsluttede foreninger i den tidligere Dragsholm Kommune. Fremme og støtte interessen for træning, jagtskydning, mærkeskydning, konkurrenceskydning samt at fremme kammeratskabet skytterne imellem.

2. Klubben skal ad åre arbejde for, såfremt økonomi og godkendelse muliggør det, at fremme anlæggelse af egen riffelbane eller tilslutning til en eventuel omegnsbane, for en kreds af klubber og foreninger. Indtil da, at sørge for bedst mulige træningsfaciliteter for medlemmerne.

3. Sørge for hele tiden at have uddannede instruktører til hjælp for medlemmerne.

 

§ IV

OPTAGELSE I KLUBBEN:

1. Klubben kan som medlem optage enhver, der er mindst ekstraordinært medlem i en af de i § II nævnte foreninger.

 

§ V

OPHØR AF MEDLEMSKAB:

1. Udmeldelse af klubben kan ske ved udgangen af december måned.

2. Klubben sletter et medlem, der ikke fornyer sit kontingent til de i § II tilsluttede foreninger, allerede betalt kontingent til DR refunderes ikke.

3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem efter paragrafferne i DJ`s vedtægter.

4. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i klubbens eventuelle formue.

 

§ VI

KONTINGENT OG HÆFTELSE:

1. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen i november/december vedtaget kontingent, der meddeles på den årlige generalforsamling.

2. Bestyrelsen fastsætter sidste betalingsfrist og eventuelt reduceret kontingent ved indmeldelse efter 1. august.

3. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

 

§ VII

ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af januar eller først i februar måned. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved skriftlig indkaldelse eller ved annoncering i en for området dækkende lokalavis og skal være med 14 dages varsel.

4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

I. Valg af stemmetællere

II. Valg af dirigent

III. Valg af protokolfører

IV. Aflæggelse af beretning om klubbens virke.

V. Fremlæggelse af revideret regnskab.

VI. Indkomne forslag.

VII. Valg af formand (vælges for 2 år).

VIII. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år).

IX. Valg af 2 revisorer. (vælges 1 år).

X. Valg af skydeudvalg (vælges for 1 år).

XI. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

XII. Valg af revisorsuppleant.

XIII. Fremlæggelse af næste års kontingent, vedtaget af bestyrelse.

XIV. Indskud fra fremmede skytter ved deltagelse under træning, vedtaget af bestyrelsen.

XV. Eventuelt.

XVI. Generalforsamlingen hæves.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt, overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet. Efter en skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal denne indkalde til ekstraordinær generalfor-samling, senest 3 uger efter, med mindst 1 uges varsel, og det skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden.

 

§ VIII

AFSTEMNING:

1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

2. Hvert medlem har 1 stemme.

3. Afstemning skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller mindst 3 medlemmer forlanger det.

4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5. Beslutninger vedtages ved simpelt absolut flertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

 

§ IX

BESTYRELSE:

1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben.

2. Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt en formand, i alt 5, alle med riffeltilladelse.

3. Genvalg kan finde sted.

4. Bestyrelsen holder møde efter behov.

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede.

6. Hvert medlem i bestyrelsen har 1 stemme.

7. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ X

TEGNINGSRET:

1. Klubben tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ XI

FORMUE OG REGNSKABSÅR:

1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut eller i sikre værdier, for tiden Dragsholm Sparekasse, hvor foreningen har en NEM-konto 0537 8005607214 og er tilmeldt med CVR nr. 29984573, det sidste skal bekræftes hvert år.

 

§ XII

REVISION:

1. Revisionen foretages af begge de valgte revisorer.

2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som revisorer.

 

§ XIII

POKALER:

1. Foreningens pokaler kan ikke erhverves til ejendom.

2. Pokalerne kan højst erhverves 3 gange i træk, derefter rykkes til næste medlem, hvorefter pokalen atter kan erhverves.

3. Pokalerne graveres på foreningens regning, erstatning ved bortkomst betales af pokalindehaveren, der sørger for at aflevere pokalen i god stand.

 

§ XIV

OPLØSNING:

1. Generalforsamlingen kan, med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, vedtage klubbens opløsning.

2. Klubbens eventuelle formue skal ved ophør – efter at alle forpligtelser er opfyldt – deles mellem de i § II skt. 1 omhandlede foreninger, i forhold til medlemstallet i den enkelte forening.

 

§ XV

IKRAFTTRÆDEN:

1. Disse vedtægter, der er vedtaget på på første generalforsamling på første medlemsmøde efter stiftelsen den 6. november 1991, træder i kraft straks.

Fårevejle, den 10. november 1992.

Underskrevet af Mogens Jensen Søren Juel

Dirigent Formand

2. Revideret udgave vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 2001 i Dragsholm Fritidscenter

Underskrevet af N. Lynge Nielsen Søren Juel

Bestyrelsesmedlem/dirigent Formand

Mogens Jensen Paw Jørgensen Claus Kryger

Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

3. Revideret udgave vedtaget på generalforsamlingen den / 2008

i De 3 Jagtforeningers Klubhus.

Dirigent: Formand

Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

 

Home | Dragsholm Riffelklub | Bestyrelse og vedtægter | GPS koordinater | Fotografier | Klub, historie og links

This site was last updated 2. marts 2020